Skip to main content

Your browser is not supported. Please update to a more recent one.

 
  • We zijn verhuisd! Pharmagenius heet nu Academy Plus. Klik op de knop hieronder, beland/ kom terecht op ons nieuwe platform en verken het vandaag nog!"

     

    https://academyplus.be

Wettelijke verklaring

Wettelijke gebruiksvoorwaarden

 

 

Voor het laatst aangepast op 09 juni 2023

 

Deze website (‘website’) wordt u aangeboden op grond van deze ‘gebruiksvoorwaarden’ en wijzigingen daarin of aanvullingen daarop (samen deze ‘overeenkomst’ genoemd) die nu en dan door Johnson & Johnson Consumer SA/NV, gevestigd te 2340 Beerse, Antwerpseweg 15-17 en met ondernemingsnummer 401.955.033, of een van haar aangesloten bedrijven (samen ‘site-eigenaar’, ‘wij’ en ‘ons’) gepubliceerd kunnen worden. Door deze website of andere via de website of mobiele software aangeboden diensten of content te gebruiken, wordt u geacht ermee in te stemmen dat u wettelijk gebonden bent door de voorwaarden van de overeenkomst, die op dezelfde manier afdwingbaar zijn alsof u de overeenkomst had ondertekend. Als u niet bereid bent om de voorwaarden van de overeenkomst te aanvaarden, verzoeken wij u om niet naar de website te gaan, de website niet te gebruiken en er geen materialen op te publiceren of naar te verzenden.

 

Beoogde doelgroep van de website

 

Deze website is bedoeld voor en gericht op apothekers die in België of het Groothertogdom Luxemburg zijn gevestigd en hun apotheekmedewerkers.

 

Informatiedisclaimer

 

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEVOLGEN DIE DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDEN MET DINGEN DIE U DOET OF ACHTERWEGE LAAT OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDER MATERIAAL OP DE WEBSITE. HOEWEL WIJ DE INFORMATIE OP DE WEBSITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG EN ACTUEEL TRACHTEN TE HOUDEN, GEVEN WIJ GEEN GARANTIES EN ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES IN VERBAND MET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

 

Eigendom

 

U begrijpt dat de website alleen beschikbaar is voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U stemt ermee in dat de website, inclusief alle intellectuele-eigendomsrechten die erop voorkomen, het eigendom zijn van de site-eigenaar en dat u niet gerechtigd bent om ze op een andere manier te gebruiken dan beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies dat u lijdt naar aanleiding van uw gebruik van de website voor zakelijke doeleinden of andere doeleinden die niet geoorloofd zijn op grond van deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de website naar eigen goeddunken te weigeren of beëindigen. De website wordt gratis aangeboden en op grond daarvan zijn wij niet verplicht om onderhouds- of ondersteuningsdiensten in verband met de website te verlenen en zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade die u kunt lijden als gevolg van nalatigheid in het onderhouden of bijwerken van de website.

U mag de website, updates ervan of onderdelen ervan, met inbegrip van de erin verwerkte software, niet kopiëren, veranderen of hergebruiken.

U mag deze website alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden gebruiken. U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie om op de website opgevraagde content voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te bekijken, af te drukken en te verspreiden, op voorwaarde dat u het copyrightteken of andere op de content weergegeven tekens niet verwijdert of verdoezelt. U mag de op de website opgevraagde content niet op de een of andere manier voor commercieel gebruik kopiëren, herdrukken, wijzigen, weergeven, vertonen, vertalen, verspreiden, bewerken, uitzenden, via telecommunicatie aan het publiek meedelen, laten circuleren of verkopen of aan commerciële bronnen, met inbegrip van andere websites, aanbieden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de site-eigenaar.

Daarnaast stemt u ermee in: i) om deze website niet te gebruiken op een manier die deze website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of verslechteren of die een ander gebruik van deze website belemmert, waaronder de mogelijkheid voor gebruikers om zich via deze website met realtime activiteiten in te laten; ii) om geen robots, spiders of andere automatische apparaten, processen of middelen te gebruiken om toegang tot deze website te krijgen voor om het even welk doel, zoals het bijeenschrapen, dataminen, volgen of kopiëren van het materiaal op deze website; iii) om geen handmatige processen te gebruiken om het materiaal op deze website te volgen of kopiëren of om andere ongeoorloofde doeleinden na te streven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de site-eigenaar; iv) om niet anderszins apparaten, software of routines te gebruiken die de goede werking van deze website belemmeren en v) om niet anderszins te proberen om de goede werking van deze website te belemmeren.

 

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

 

Uw account en wachtwoord

Wanneer u zich voor het eerst inschrijft om de website te gebruiken, kan u gevraagd worden om een wachtwoord te verzinnen. U moet uw wachtwoord geheimhouden, u mag het niet aan iemand anders geven en uw account niet door iemand anders laten gebruiken. U mag niet het wachtwoord of account van iemand anders gebruiken. U moet ons onmiddellijk informeren als u ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw wachtwoord of account vermoedt. Wij zijn niet verantwoordelijk als u schade of verlies lijdt doordat u uw wachtwoord niet geheimhoudt, als u iemand anders uw account laat gebruiken, als u het wachtwoord of account van iemand anders gebruikt of als u ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account gewaarwordt of vermoedt, maar ons dat niet direct meldt.

 

Privacy en toestemming om gegevens te gebruiken

 

De informatie die wij via uw gebruik van de website verkrijgen, via de inschrijvingsprocedure of anderszins, is onderhevig aan ons p-Privacybeleid. Ons privacybeleid gaat over de manier waarop wij de door u aan ons verstrekte gegevens verzamelen en gebruiken, met inbegrip van uw rechten in verband met die informatie.

 

Elektronische communicatie

 

De informatie die op de website wordt meegedeeld, is een vorm van elektronische communicatie. Wanneer u met ons communiceert via de website of andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in dat wij elektronisch mogen communiceren, afhankelijk van lokale privacywetten, en dat die communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, gelijkwaardig is aan schriftelijke communicatie en dezelfde rechtsgeldigheid heeft als wanneer deze op schrift was gesteld en door de afzender van de mededeling was ondertekend.

U erkent dat de forums de meningen en zienswijzen van andere gebruikers bevatten. Verder erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van gebruikerscontent op de website. U begrijpt en stemt ermee in dat alle gebruikerscontent uitsluitend onder de verantwoordelijkheid valt van degene die de content heeft gepubliceerd. U begrijpt en stemt ermee in dat u het gebruik van gebruikerscontent, waaronder het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van die gebruikerscontent, evalueert en alle daarmee verband houdende risico’s draagt.

 

Aanvullende voorwaarden

 

Op bepaalde functies of content op de website, zoals online-aankopen, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Door producten op deze website te kopen, bent u naast deze gebruiksvoorwaarden onderhevig aan die aanvullende voorwaarden.

 

Afwijzing van garanties met betrekking tot gebruik van website

 

DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT EN BESCHIKBAAR IS. BEHALVE ZOALS DUIDELIJK HIERIN BEPAALD, WORDEN ALLE GARANTIES, ZIJ HET UITDRUKKELIJK, WETTELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING, UITDRUKKELIJK DOOR DE SITE-EIGENAAR AFGEWEZEN, VOOR ZOVER DAT NAAR TOEPASSELIJK RECHT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN.

 

DE SITE-EIGENAAR GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS OF DAT EVENTUELE GEBREKEN HERSTELD WORDEN. DE SITE-EIGENAAR GEEFT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKREGEN KUNNEN WORDEN OF TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT VERKREGEN.

 

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT U GEDOWNLOADE OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKREGEN MATERIALEN EN/OF GEGEVENS OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DIE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS.

 

MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE DIE U VAN DE SITE-EIGENAAR OF VIA DE WEBSITE HEBT VERKREGEN, SCHEPPEN GEEN GARANTIE, DIE HIER DAN OOK NIET UITDRUKKELIJK WORDT GEGEVEN.

 

Aansprakelijkheidsbeperkingen

 

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT DE SITE-EIGENAAR, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, GEVOLMACHTIGDEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, ONVOORZIENE OF GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN OF SCHADEVERGOEDINGEN WEGENS VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIKSDERVING, INKOMSTEN-, BESPARINGS- OF WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VAN VERWERVING VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF ANDERE INDIRECTE, BIJZONDERE, ONVOORZIENE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP GROND VAN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK, WEGENS CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT 1) HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET ONVERMOGEN OM DEZE TE GEBRUIKEN, 2) DE KOSTEN VAN VERWERVING VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ARTIKELEN OF WEBSITES, 3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF VERANDERING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS (MET INBEGRIP VAN PERSOONSGEGEVENS), 4) DE BEWERINGEN OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE WEBSITE OF 5) ANDERE ZAKEN IN VERBAND MET DE WEBSITE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SITE-EIGENAAR WEL OF NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE HET FEIT DAT BEPERKTE RECHTSMIDDELEN NIET HET GEWENSTE EFFECT HEBBEN. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DAT NAAR TOEPASSELIJK RECHT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN.

 

Handelsmerktekens

 

De handelsmerken en merknamen die op deze website worden getoond, behoren toe aan de site-eigenaar, zijn gelieerde bedrijven of derden-eigenaren. Handels- of dienstmerken die eigendom van de site-eigenaar zijn, mag u niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken of tonen. Andere handels- of dienstmerken die op deze website worden getoond, mag u niet zonder de toestemming van hun eigenaren gebruiken of tonen.

 

Wijziging of onderbreking van de website

 

Wij doen redelijke inspanningen om de website beschikbaar te stellen, maar nu en dan is het mogelijk dat we de website of delen ervan zonder aankondiging tijdelijk of voorgoed moeten onderbreken, beperken, wijzigen of staken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies dat u als gevolg van die maatregelen zou kunnen lijden.

 

Beëindiging

 

Als wij daarvoor een goede reden hebben, bijvoorbeeld omdat u inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij uw gebruik van of toegang tot de website zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment beëindigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die u als gevolg van beëindiging van uw gebruik van de website in deze omstandigheden zou kunnen lijden. In geval van beëindiging moet u stoppen met het gebruik van de website en stemt u ermee in dat de bepalingen van de overeenkomst over eigendom, handelsmerktekens, vrijwaring, afwijzing van garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen en toepasselijk recht na die beëindiging blijven bestaan.

 

Links naar sites van derden

 

Deze website kan links of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden. Producten, diensten of informatie van derden worden niet uitdrukkelijk of stilzwijgend goedgekeurd door informatie, materiaal of content van derden die in deze website is vervat, waarnaar op deze website wordt verwezen, die op deze website is opgenomen of waarvoor links van of naar deze website bestaan. Informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die derden via links naar andere websites verstrekken of anderszins via hun websites beschikbaar stellen, zijn uitsluitend van derden en niet van de site-eigenaar. Uw gebruik van die websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die websites.

 

 Vrijwaring

 

U stemt ermee in om de site-eigenaar, zijn gelieerde bedrijven en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te vrijwaren tegen alle eisen, aansprakelijkheid, schadeclaims en kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle kosten van juridische bijstand en kosten als gevolg van of in verband met a) uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en b) uw gebruik van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verzending of plaatsing van informatie of materiaal door u op deze website.

 

Wijzigingen in deze voorwaarden

 

Naar eigen goeddunken kunnen wij nu en dan veranderingen in de gebruiksvoorwaarden aanbrengen door de gebruiksvoorwaarden op deze website bij te werken en de ingangsdatum van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden te vermelden. De laatste wijzigingsdatum boven aan deze gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste veranderingen zijn aangebracht. Wanneer u de website na de publicatie van een nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden blijft gebruiken, betekent dit dat u die veranderingen aanvaardt. Telkens wanneer u deze website bezoekt, moet u dus controleren of er een nieuwe versie van de overeenkomst werd gepubliceerd.

 

Contactgegevens

 

Als u vragen of zorgen over deze gebruiksvoorwaarden of de website hebt, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in het privacybeleid of het onderdeel ‘Contact opnemen’ van deze website.

 

Afscheidbaarheid van overeenkomst

 

Als een deel of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt dat deel geacht van deze gebruiksvoorwaarden te kunnen worden afgescheiden zonder dat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen daardoor wordt aangetast.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

De informatie op de website is alleen bedoeld voor gebruik door apothekers en apotheekmedewerkers die in België of het Groothertogdom Luxemburg zijn gevestigd. Andere landen kunnen wetten, verordeningseisen of medische praktijken hebben die verschillen van die in België of het Groothertogdom Luxemburg. De overeenkomst en de beslechting van geschillen over de overeenkomst, de website of artikelen die u via de website hebt gekocht, en niet-contractuele verplichtingen als gevolg van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de werking van en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van België zonder wetsconflictbeginselen in werking te laten treden. Rechtsvorderingen of procedures tussen de site-eigenaar en u over de overeenkomst worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank van Antwerpen, departement Turnhout en u stemt ermee in om u aan de persoonlijke en uitsluitende bevoegdheid van die rechtbanken te onderwerpen.