Skip to main content

Your browser is not supported. Please update to a more recent one.

 
  • We zijn verhuisd! Pharmagenius heet nu Academy Plus. Klik op de knop hieronder, beland/ kom terecht op ons nieuwe platform en verken het vandaag nog!"

     

    https://academyplus.be

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
De koper is gebonden door iedere door hem geplaatste bestelling. Hij kan hieraan niet verzaken zonder het akkoord van de verkoper.

 

2. LEVERING
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de leveringstermijnen en –data enkel ten indicatieve titel.

 

Tenzij bij niet-levering binnen de 30 dagen na een voorafgaandelijke ingebrekestelling kan een vertraging inzake levering in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van het contract op verzoek van de koper.

 

Indien de overeenkomst op verschillende goederen betrekking heeft, kan de levering zowel voor het geheel als voor een gedeelte van deze goederen geschieden.  In geval van gedeeltelijke levering is de koper gehouden de betreffende factuur te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

 

3. PRIJS
Elke bestelling wordt gefactureerd aan het tarief dat van kracht is op de datum van bestelling.

De prijzen zijn nettoprijzen, belastingen niet inbegrepen, franco huisgeleverd.

 

4. BETALING
Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

 

Elke vertraging van betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging met zich mee, bestaande uit een schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250, evenals een intrest van 12% op ditzelfde bedrag.

 

5. WAARBORG
Geen enkele klacht voor zichtbare gebreken wordt nog aanvaard tenzij deze door de koper schriftelijk geformuleerd is binnen de 8 dagen na de levering van de goederen, zijnde hun terbeschikkingstelling aan de koper. Geen enkele klacht voor verborgen gebreken kan aanvaard worden, tenzij wanneer door de koper schriftelijk geformuleerd binnen de 30 dagen na de vaststelling ervan.

 

De verkoper verbindt zich ertoe de met een zichtbaar of verborgen gebrek behepte goederen te vervangen of te krediteren, zonder enige andere aansprakelijkheid voor eender welke directe of indirecte schade.

 

Iedere terugzending door de koper moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de verkoper en betekent geen nadelige erkenning in zijnen hoofde.  Iedere terugzending geschiedt op kosten en voor risico van de koper. Geen andere klacht van de koper laat hem toe zijn betalingen op te schorten.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De door de verkoper geleverde goederen blijven diens eigendom tot hun volledige en effectieve betaling, met dien verstande dat de koper aansprakelijk is en alle risico’s draagt vanaf het ogenblik waarop de goederen te zijner beschikking worden gesteld.

 

7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van artikel XII.7 WER dat hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten, en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.